Wizja i misja

Koncepcja Działalności Przedszkola nr 29 w Gliwicach

„Szczęśliwe dzieci, usatysfakcjonowani rodzice i spełnieni nauczyciele, to nasza wizja”.

Wizja i misja przedszkola

•Wychowanie samodzielnego, twórczego i otwartego w kontaktach z innymi przedszkolaka.
•Wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich jego aspektach oraz umożliwianie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
•Promowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.
•Rozwijanie ekologicznego sposobu życia dzieci, w zgodzie z przyrodą, budzenie ciekawości otaczającym światem.
•Kształtowanie postawy przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.
•Propagowanie wśród dzieci postawy otwartej na świat doznań artystycznych, (plastycznej, muzycznej, ruchowej), wzbogacających osobowość
•Uznawanie prawa rodziców do współdecydowania o pracy placówki.


Wizja przedszkola

„ Przedszkole niezawodnym partnerem dzieci, rodziców, środowiska”
„Nasz przedszkolak, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, odkrywa dziedzictwo kulturowe swojego miasta, rozwijając swój potencjał twórczy”.
„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”.
„Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami dziecko”.
„Moje miasto, mój kraj, moja Europa”.


Misja przedszkola

• zapewniamy wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój dziecka;
• dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo;
• dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację;
• współpracujemy z rodzicami i środowiskiem.
• dążymy do tego, aby dzieci poznały dziedzictwo swojego miasta, umożliwiamy im
ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.

• organizujemy pracę w naszym przedszkolu tak, by posiadała cechy edukacji
zintegrowanej, która:
-inspiruje dzieci do aktywności;
-łączy wszystkie zabiegi wychowawcze i dydaktyczne wokół osoby dziecka i jego rozwoju w sferach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i moralnej;
-kształtuje naszych wychowanków tak, aby byli gotowi rozwiązywać własne
problemy, potrafi wyrażać siebie, swoje poglądy i pomysły;
• partnerska współpraca z rodziną dziecka;
• utrzymujemy kontakty z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naszego
miasta działającymi na rzecz dzieci.
• marzeniem naszym jest przybliżenie wychowankom najbliższego środowiska, kraju
ojczystego i Europy;
• pragniemy dostarczyć dzieciom wiedzy, wzorców, przeżyć prowadzących do
odkrywania wartości kulturowych;
• jesteśmy otwarci na poznanie kultury europejskiej.


W ramach wybranej strategii będziemy dążyć do tego, aby przedszkole stało się placówką spełniającą następujące kryteria:

• przedszkole otwarte i zapewniające wszechstronny rozwój;
• przedszkole tworzące nowe metody i formy pracy;
• przedszkole przyjazne, lubiane i tolerancyjne;
• przedszkole bezpieczne;
• przedszkole otwarte na propozycje rodziców.

Przedszkolowo.pl logo